Pobierz jako PDFpdf

 

Regulamin Sądu Arbitrażowego 
przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1
Sąd Arbitrażowy

 1. Sąd Arbitrażowy przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Przedsiębiorczości Sp. z o.o., zwany dalej „Sądem”, „Sądem Arbitrażowym” lub „Sądem Arbitrażowym przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Przedsiębiorczości Sp. z o.o.”, jest stałym sądem arbitrażowym (polubownym).
 2. Siedzibą Sądu jest Warszawa.
 3. Organizację oraz zasady działania Sądu określają: Statut Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zwany dalej „Statutem” oraz Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zwany dalej „Regulaminem”.
 4. Sąd używa pieczęci okrągłej ze swoją nazwą i oznaczeniem siedziby.
 5. Postępowanie przed Sądem jest dwuinstancyjne.
 6. W strukturze organizacyjnej Sądu działa Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Przedsiębiorczości Sp. z o.o., zwane dalej „Centrum Mediacji”.

§ 2
Właściwość Sądu

 1. Sąd Arbitrażowy jest właściwy, jeżeli:
  1. strony w umowie poddały rozstrzygnięciu Sądu spory, które powstały lub mogą powstać między nimi w związku z określonym stosunkiem prawnym (zapis na sąd polubowny),
  2. strona pozwana, której został doręczony pozew wraz z wnioskiem powoda o poddanie się właściwości Sądu, wyraziła na piśmie zgodę na właściwość Sądu,
  3. zapis na sąd polubowny został zamieszczony w umowie (statucie) spółki handlowej, umowie spółki cywilnej albo w statucie spółdzielni, fundacji, jak również stowarzyszenia,
  4. strony postanowiły, że spór zostanie rozstrzygnięty w trybie arbitrażu „ad hoc” administrowanego przez Sąd.
 2. Mediatorzy z Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego prowadzą mediację na podstawie:
  1. wniosku o przeprowadzenie postępowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu,
  2. umowy o mediację,
  3. postanowienia sądu powszechnego kierującego strony do mediacji.

§ 3
Zakres właściwości

Pod rozstrzygnięcie Sądu strony mogą poddać wszelkie spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe – mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty.

§ 4
Orzekanie o właściwości

 1. O właściwości Sądu, istnieniu, ważności (skuteczności) oraz zakresie umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny) rozstrzyga Zespół Orzekający, a umowy o mediację – mediator.
 2. Zarzut braku właściwości Sądu powinien zostać zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Zespół Orzekający może jednak rozpoznać zarzut zgłoszony później, jeżeli opóźnienie w zgłoszeniu zarzutu jest usprawiedliwione.
 3. W razie uwzględnienia zarzutu braku właściwości Sądu pozew podlega odrzuceniu na rozprawie lub na posiedzeniu.

§ 5
Miejsce postępowania

 1. Miejscem postępowania jest siedziba Sądu, chyba że strony postanowiły inaczej.
 2. Zespół Orzekający, po wysłuchaniu stron, może wyznaczyć inną miejscowość jako miejsce postępowania arbitrażowego, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na przedmiot postępowania, okoliczności sprawy albo dogodność dla stron.
 3. Rozprawy, posiedzenia oraz inne czynności mogą odbywać się poza miejscem postępowania arbitrażowego, w miejscu wskazanym w zarządzeniu Zespołu Orzekającego.
 4. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, za zgodą stron postępowania posiedzenie może się odbyć przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

§ 6
Zasady i sposób postępowania

 1. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, wiąże je Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia zapisu na sąd polubowny.
 2. Zespół Orzekający, stosując postanowienia Regulaminu, uwzględnia postanowienia umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny) oraz uzgodnione przez strony zasady i sposób postępowania przed Sądem.
 3. W postępowaniu prowadzonym w trybie „ad hoc” postanowienia zawarte w Regulaminie mają zastosowanie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej.

§ 7
Równe traktowanie stron

 1. Zespół Orzekający ma obowiązek traktować strony równoprawnie, działając w sposób bezstronny.
 2. Każda strona ma prawo do wysłuchania i przedstawienia swoich wniosków i twierdzeń istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy oraz dowodów na ich poparcie lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej.

§ 8
Prawo właściwe

 1. Zespół Orzekający rozstrzyga spór według prawa właściwego dla danego stosunku, a gdy strony go do tego upoważniły – według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności (ex aequo et bono). W każdym jednak wypadku Zespół Orzekający bierze pod uwagę postanowienia umowy oraz ustalone zwyczaje mające zastosowanie do danego stosunku prawnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 9
Język postępowania

 1. Strony mogą uzgodnić jako język, w którym będzie prowadzone postępowanie: polski, angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski. W braku odmiennego porozumienia stron, powyższe uzgodnienie odnosi się do wszystkich pism i oświadczeń pisemnych stron, rozprawy, jak również orzeczeń i zawiadomień Sądu.
 2. W braku uzgodnienia przez strony języka postępowania, językiem postępowania jest język polski. Jednakże Zespół Orzekający może, po zapoznaniu się ze stanowiskiem stron, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, zwłaszcza zaś język umowy stron oraz innych dokumentów stanowiących dowód w sprawie, zdecydować o innym niż polski języku dla określonych czynności w postępowaniu.
 3. Przewodniczący Zespołu Orzekającego powołuje osobę biegłą w tłumaczeniu do całego postępowania lub jego części, jeśli prowadzone jest ono w języku innym niż polski.
 4. Zespół Orzekający może zdecydować o tłumaczeniu na język postępowania każdego dokumentu sporządzonego w języku innym niż język postępowania albo zażądać dołączenia tłumaczenia dokumentów składanych w sprawie przez strony postępowania.
 5. Jeżeli językiem postępowania jest język inny niż polski, protokoły rozprawy oraz pisma składane przez strony lub sformułowane przez Zespół Orzekający tłumaczone są na język polski przez tłumacza zaakceptowanego przez Zespół Orzekający.
 6. Koszty uczestnictwa tłumacza na rozprawie oraz tłumaczenia dokumentów ponoszą strony według zasad określonych przez Zespół Orzekający.

§ 10
Reguła należytej staranności

We wszelkich sprawach Sąd oraz Zespół Orzekający dokładają należytych starań, aby wydane orzeczenie było skuteczne i wykonalne w rozumieniu odpowiednich przepisów o uznaniu i wykonaniu wyroków sądów polubownych (arbitrażowych).

§ 11 
Doręczanie pism i zawiadomień pisemnych w postępowaniu

 1. Strona obowiązana jest dokonywać czynności procesowe w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma, chyba że Skład Orzekający wyznaczy inny termin.
 2. Pisma i zawiadomienia pisemne w postępowaniu doręcza się stronie, a gdy strona ustanowiła pełnomocnika procesowego lub pełnomocnika do doręczeń – temu pełnomocnikowi.
 3. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, każde pismo i zawiadomienie pisemne w postępowaniu arbitrażowym uważa się za doręczone, jeżeli zostało wręczone adresatowi osobiście albo dostarczone do jego siedziby, albo miejsca jego zwykłego pobytu lub na wskazany przez niego adres pocztowy.
 4. Jeżeli adresat jest przedsiębiorcą lub innym podmiotem wpisanym do właściwego rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru, każde pismo i zawiadomienie pisemne wysłane na adres wskazany w rejestrze uważa się za doręczone, chyba, że strona podała inny adres do doręczeń.
 5. Jeżeli żadnego z miejsc wymienionych w paragrafach poprzedzających nie można ustalić pomimo dołożenia należytej staranności, każde pismo i zawiadomienie pisemne uważa się za doręczone, jeżeli zostało wysłane do ostatniego znanego miejsca siedziby albo ostatniego znanego miejsca zwykłego pobytu adresata. W takim wypadku uważa się, że doręczenie nastąpiło w ostatnim dniu okresu, w którym przesyłka mogła zostać odebrana przez adresata.
 6. Za zgodną wola stron wszelkie doręczenia korespondencji mogą odbywać się w formie elektronicznej na podane wcześniej adresy e-mail. Za datę doręczenia pisma uważa się dzień w którym adresat mógł zapoznać się z treścią pisma.

§ 12
Poufność postępowania

 1. Postępowanie przed Sądem jest niejawne.
 2. Wszystkich uczestników postępowania przed Sądem obowiązuje zasada poufności, z uwzględnieniem zakresu, w jakim strony zasadę tę uzgodniły w umowie lub w zgodnych oświadczeniach złożonych Sądowi na piśmie lub do protokołu rozprawy. Strony mogą uzgodnić, że sam fakt wszczęcia postępowania jest okolicznością poufną.
 3. Zespół Orzekający, a przed jego ustanowieniem Prezes Sądu, może na wniosek strony postanowić o zastosowaniu środków mających na celu zapewnienie szczególnej ochrony tajemnic handlowych i innych informacji poufnych dotyczących strony lub osoby trzeciej.

§ 13
Wyłączenie możliwości podniesienia zarzutu

Jeżeli uchybiono uzgodnionym przez strony zasadom postępowania, a w ich braku przepisom Regulaminu, uważa się, że strona, która o powyższym uchybieniu wiedziała i nie podniosła zarzutu niezwłocznie, nie później jak w terminie 7 dni, zrzekła się możliwości podniesienia takiego zarzutu w postępowaniu przez Sądem lub w skardze o uchylenie wyroku sądu polubownego.

§ 14
Odpowiedzialność

Centrum Mediacji i Arbitrażu Przedsiębiorczości Sp. z o.o., jej organy i pracownicy oraz organy Sądu, arbitrzy, mediatorzy i pracownicy Sądu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie działań lub zaniechań związanych z toczącym się postępowaniem arbitrażowym lub mediacją, chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie.

Rozdział II
Arbitrzy i Mediatorzy
§ 15
Kwalifikacje arbitra i mediatora

 1. Arbitrem i mediatorem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca odpowiednie kwalifikacje przydatne do pełnienia funkcji arbitra oraz korzystająca w pełni z praw publicznych.
 2. Arbiter i mediator jest bezstronny, niezależny i pełni swoją funkcję wedle najlepszej wiedzy i umiejętności.
 3. Arbiter i mediator nie może podjąć się pełnienia tej funkcji, jeżeli w danej sprawie zachodzą okoliczności, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności lub niezależności, a także wtedy, gdy nie ma on kwalifikacji określonych w umowie stron.
 4. Arbiter i mediator obowiązany jest ujawnić arbitrom i stronom wszelkie okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwości, co do jego niezależności lub bezstronności, w szczególności swoje bezpośrednie związki i kontakty zawodowe ze stronami lub podmiotami powiązanymi, pełnomocnikami stron i ich kancelariami oraz pozostałymi arbitrami wchodzącymi w skład Zespołu Orzekającego, które miały miejsce w okresie ostatnich trzech lat.
 5. Pisemne oświadczenie o nieprzyjęciu funkcji, arbiter i mediator niezwłocznie przekazują Prezesowi Sądu, w celu powtórzenia powołania/wyznaczenia arbitra/mediatora.
 6. Arbiter i mediator składają na piśmie oświadczenie o swojej niezależności i bezstronności przed udostępnieniem im akt sprawy.
 7. Z zastrzeżeniem § 50 ust. 1 mediator nie może brać udziału w postępowaniu arbitrażowym w sprawie, która była przedmiotem mediacji, jako arbiter lub pełnomocnik strony, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 16
Listy Arbitrów i Mediatorów

 1. Sąd prowadzi „Listę Arbitrów Rekomendowanych przez Sąd Arbitrażowy przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Przedsiębiorczości Sp. z o.o.” zwaną dalej „Listą Arbitrów” oraz „Listę Mediatorów Rekomendowanych przez Sąd Arbitrażowy przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Przedsiębiorczości Sp. z o.o.”, zwaną dalej „Listą Mediatorów”. Lista Arbitrów dzieli się na dwie części: Listę Arbitrów Prawników oraz Listę Arbitrów Branżowych.
 2. Na Listę Arbitrów i Listę Mediatorów mogą zostać wpisane osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące nieskazitelnego charakteru, korzystające w pełni z praw publicznych i posiadające kwalifikacje przydatne dla pełnienia funkcji arbitra i mediatora.
 3. O wpisie na Listę Arbitrów i Listę Mediatorów oraz o wykreśleniu z tych list postanawia Prezydium Sądu na wniosek Prezesa Sądu (po zapoznaniu się z opinią Prezesa Sądu).
 4. Lista Arbitrów i Lista Mediatorów winny zawierać: imię i nazwisko arbitra lub mediatora, stopień naukowy i tytuły zawodowe, zawód, znajomość języków obcych oraz opis innych kwalifikacji i umiejętności przydatnych w postępowaniu arbitrażowym lub mediacji. Arbitrzy i Mediatorzy udostępniają także inne dane osobowe na wewnętrzne potrzeby Sądu.

§ 17
Zasady powoływania arbitrów

 1. Sekretarz Sądu wzywa każdą ze stron, aby w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie powołała arbitra z Listy Arbitrów. Sekretarz Sądu wysyła jednocześnie stronom Listę Arbitrów. W razie niepowołania arbitra przez stronę/strony, arbitra/arbitrów wyznacza Prezes Sądu.
 2. Sekretarz Sądu wzywa arbitrów powołanych przez strony lub w zastępstwie strony/stron wyznaczonego/wyznaczonych przez Prezesa Sądu, do powołania arbitra przewodniczącego w terminie 2 tygodni. W razie niepowołania arbitra przewodniczącego przez arbitrów, wyznacza go Prezes Sądu.
 3. Jeżeli strony uzgodniły, że arbitra lub arbitra przewodniczącego ma powołać określona osoba trzecia, a osoba ta nie dokonała powołania w terminie oznaczonym przez strony, lub w braku takiego terminu, w terminie 1 miesiąca od wezwania jej przez Sekretarza Sądu do dokonania powołania – arbitra lub arbitra przewodniczącego, na wniosek strony, wyznacza Prezes Sądu, chyba że strony postanowią inaczej.
 4. Przy wyznaczaniu arbitra/arbitrów w sporze między stronami będącymi obywatelami różnych państw lub mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę w różnych państwach, Prezes Sądu bierze pod uwagę obywatelstwo, miejsce zamieszkania i inne powiązania arbitra/arbitrów z tymi państwami.

§ 18
Zespół Orzekający

 1. Zespół Orzekający oznacza trzech arbitrów powołanych/wyznaczonych do rozstrzygnięcia sporu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 19
Wielość osób po jednej ze stron

 1. Jeżeli kilka osób uczestniczy po stronie powodowej lub pozwanej, osoby te, w terminie określonym w § 17 ust. 1, zgodnie powołują jednego arbitra.
 2. W razie nie powołania arbitra w trybie określonym w ust. 1, arbitra wyznacza Prezes Sądu.
 3. Wezwania lub inne pisma Sądu i stron kierowane są do wszystkich osób występujących po każdej ze stron, a gdy osoby te ustanowiły pełnomocników procesowych lub pełnomocników dla doręczeń – tym pełnomocnikom.

§ 20
Umowa z arbitrem

 1. Centrum Mediacji i Arbitrażu Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zawiera z arbitrem umowę („Umowa z Arbitrem”), w której arbiter zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, do należytego wykonania obowiązków arbitra.
 2. W razie odmowy lub niemożności zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, tryb określony w § 17 stosuje się odpowiednio, przy czym w razie ponownej odmowy lub niemożności zawarcia Umowy z Arbitrem, arbitra wyznacza Prezes Sądu.

§ 21
Wyłączenie arbitra

 1. Arbiter może być wyłączony tylko wówczas, jeżeli zachodzą okoliczności, które budzą uzasadnione wątpliwości co do jego niezależności lub bezstronności, a także gdy nie ma on kwalifikacji określonych w umowie stron oraz wymaganych niniejszym Regulaminem. Jeżeli strony nie określiły trybu postępowania o wyłączenie arbitra, stosuje się postanowienia Regulaminu.
 2. Strona żądająca wyłączenia arbitra składa pisemny wniosek do Prezesa Sądu, za pośrednictwem Sekretarza Sądu, podając okoliczności uzasadniające żądanie (podstawy wyłączenia).
 3. Strona może żądać wyłączenia arbitra w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o podstawie jego wyłączenia. Po upływie tego terminu uważa się, że strona zrzekła się uprawnienia do żądania wyłączenia arbitra na tej podstawie.
 4. Wyłączenia arbitra, którego strona sama powołała, lub w powołaniu którego uczestniczyła, strona ta może żądać tylko na podstawie okoliczności, o których dowiedziała się po jego powołaniu.
 5. Sekretarz Sądu przekazuje odpis wniosku o wyłączenie arbitra drugiej stronie oraz arbitrom z wezwaniem do ustosunkowania się do jego treści w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż 14 dni.
 6. Prezes Sądu rozstrzyga w przedmiocie wniosku o wyłączenie arbitra w formie postanowienia, które nie wymaga uzasadnienia.
 7. Złożenie wniosku o wyłączenie arbitra nie ma wpływu na bieg postępowania, chyba że Zespół Orzekający postanowi inaczej.

§ 22
Zmiana arbitra i kontynuowanie postępowania

 1. Zmiana arbitra następuje w wypadku jego śmierci, ustąpienia, wyłączenia, odwołania przez strony lub Prezesa Sądu w formie postanowienia, a także w razie odmowy lub niemożności zawarcia Umowy z Arbitrem.
 2. Arbiter może ustąpić w każdym czasie, składając Prezesowi Sądu pisemne oświadczenie z podaniem powodów ustąpienia. Jeżeli ustąpienie nastąpiło bez ważnych powodów, arbiter ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę.
 3. Strony mogą w każdym czasie odwołać każdego arbitra składając Prezesowi Sądu zgodne oświadczenie na piśmie. W wypadku uczestnictwa kilku osób po stronie powodowej lub po stronie pozwanej, wymagane jest zgodne oświadczenie wszystkich tych osób.
 4. Każda ze stron może wystąpić do Prezesa Sądu o wydanie postanowienia o odwołaniu arbitra, który nie wykonuje należycie swoich funkcji, w szczególności jeżeli jest oczywiste, że arbiter nie wykona swych czynności w odpowiednim terminie, lub jeżeli opóźnia się z ich wykonywaniem bez uzasadnionej przyczyny. Z przyczyn nadzwyczajnych Prezes Sądu może wydać takie postanowienie także z urzędu.
 5. O powtórzeniu powołania arbitra przez strony, stronę lub arbitrów, decyduje Prezes Sądu.
 6. O powtórzeniu części lub całości postępowania z udziałem nowego arbitra, decyduje Zespół Orzekający w formie postanowienia.
 7. W razie dwukrotnego ustąpienia lub odwołania przez strony lub Prezesa Sądu arbitra powołanego przez tę samą stronę, druga strona może, w terminie tygodnia od dnia, w którym powzięła wiadomość o ustąpieniu lub odwołaniu arbitra, żądać zastępczego wyznaczenia arbitra za tę stronę przez Prezesa Sądu. Powyższy przepis stosuje się także w razie kolejnego ustąpienia lub odwołania arbitra.

Rozdział III
Postępowanie przed Sądem I instancji.

§ 23
Wszczęcie postępowania arbitrażowego

 1. Wszczęcie postępowania arbitrażowego następuje przez wniesienie pozwu.
 2. W wypadku uchylenia wyroku sądu polubownego przez sąd powszechny, ponowne podjęcie postępowania w sprawie następuje na podstawie wniosku jednej ze stron.
 3. W razie zawieszenia przed sądem powszechnym postępowania ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, w celu usunięcia podstaw do jego uchylenia, ponowne podjęcie przez Zespół Orzekający postępowania w sprawie następuje na wniosek jednej ze stron.

 

§ 24
Zabezpieczenie roszczenia lub dowodu

 1. Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej, Zespół Orzekający, na wniosek strony, która uprawdopodobniła dochodzone roszczenie, może postanowić o zastosowaniu takiego sposobu zabezpieczenia roszczenia, który uzna za właściwy ze względu na przedmiot sporu. Uwzględniając wniosek, Zespół Orzekający wydaje postanowienie wraz z uzasadnieniem oraz może uzależnić jego wykonanie od złożenia przez stronę stosownego zabezpieczenia.
 2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, podlega wykonaniu po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd powszechny i może być przez Zespół Orzekający, na wniosek strony, zmienione lub uchylone.
 3. Strony mogą zwracać się do sądu powszechnego z wnioskami o zabezpieczenie roszczenia oraz o zabezpieczenie dowodu w związku z toczącym się postępowaniem arbitrażowym. Składanie takich wniosków przez strony postępowania arbitrażowego nie jest uznawane za sprzeczne z umową o arbitraż. Strony zobowiązane są do pisemnego poinformowania Sądu o uzyskanych w ten sposób zabezpieczeniach.
 4. Na wniosek strony, Zespół Orzekający może postanowić o zabezpieczeniu dowodu, jeśli jest to niezbędne ze względu na okoliczności sprawy. Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia dowodu wymaga uzasadnienia.

§ 25
Pozew

 1. Pozew wnoszony jest do Sądu w języku postępowania a jeśli językiem postępowania nie jest język polski, wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na ten język oraz dołączoną niezbędną liczbą kopii dla każdej z osób pozwanych oraz dla każdego arbitra.
 2. Pozew powinien zawierać:
  1. oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów oraz – w wypadku przedsiębiorców, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji – odpisy z rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru,
  2. wskazanie umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny) lub inne uzasadnienie właściwości Sądu,
  3. oznaczenie wartości przedmiotu sporu,
  4. dokładnie określone żądanie wraz z jego uzasadnieniem oraz z powołaniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.
  5. potwierdzenie przelewu opłaty arbitrażowej i rejestracyjnej
 3. Pozew powinien wskazywać arbitra powołanego przez stronę lub powinien zawierać wniosek o wyznaczenie arbitra przez Prezesa Sądu.
 4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika procesowego do pozwu należy załączyć oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa wraz z podaniem adresu pełnomocnika.
 5. W braku odmiennego uzgodnienia stron pozew może zostać zmieniony lub uzupełniony w toku postępowania, chyba że Zespół Orzekający uzna to za niedopuszczalne.
 6. Cofnięcie pozwu, bez zrzeczenia się roszczenia, jest skuteczne po wyrażeniu zgody przez drugą stronę lub gdy nastąpiło przed wyznaczeniem rozprawy.
 7. Jeżeli powód cofnie pozew i zrzeknie się roszczenia przed dokonaniem wyboru arbitra przewodniczącego, Prezes Sądu umarza postępowanie.

 

 

§ 26
Opłacenie pozwu i uzupełnienie jego braków

 1. Sekretarz Sądu wzywa stronę powodową, aby w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż dwa tygodnie, uiściła opłatę rejestracyjną i opłatę arbitrażową, a jeżeli pozew nie odpowiada wymaganiom określonym w § 25 ust. 1 i 2 – uzupełniła jego braki. Wysokość opłat określa „Taryfa opłat za czynności Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Przedsiębiorczości Sp. z o.o.” zwana dalej „Taryfą opłat”, obowiązująca w dacie wniesienia pozwu. W razie nieuzupełnienia pozwu lub nieuiszczenia opłaty rejestracyjnej i/lub opłaty arbitrażowej w całości w terminie Sekretarz Sądu zarządza zwrot pozwu.
 2. Jeżeli prima facie Sąd Arbitrażowy przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Przedsiębiorczości Sp. z o.o. nie jest właściwy, Sekretarz Sądu, bez rozstrzygania o istnieniu, ważności (skuteczności) oraz zakresie umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny), niezwłocznie zwraca na to uwagę powodowi wzywając go do zajęcia stanowiska na piśmie w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli powód nie podtrzyma pozwu, sprawę uznaje się za niewszczętą. Jeżeli powód podtrzyma stanowisko o właściwości Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Przedsiębiorczości Sp. z o.o., a także w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, stosuje się ust. 1.
 3. Zespół Orzekający – w razie uzasadnionych wątpliwości – może określić rzeczywistą wartość przedmiotu sporu. Postanowienia ustępu 1 stosuje się odpowiednio.

§ 27
Pisma w toku postępowania

 1. Wszelkie pisma w toku postępowania arbitrażowego strony kierują do Sądu w takiej liczbie kopii jak pozew.
 2. W toku sprawy strona obowiązana jest doręczać odpisy pism wraz z załącznikami bezpośrednio drugiej stronie
 3. Przepis ust. 2 nie dotyczy wniesienia pozwu wzajemnego, o którym mowa w § 29 regulaminu.

§ 28
Odpowiedź na pozew

 1. Po wszczęciu postępowania i uiszczeniu opłat rejestracyjnej i arbitrażowej, Sekretarz Sądu doręcza stronie pozwanej pozew wraz z informacją o stronie internetowej, na której znajduje się Regulamin Sądu i Lista Arbitrów oraz wzywa ją, aby w terminie 14 dni wniosła odpowiedź na pozew.
 2. Brak odpowiedzi na pozew nie wstrzymuje postępowania.

§ 29
Powództwo wzajemne i zarzut potrącenia

 1. Do czasu zakończenia pierwszego posiedzenia na rozprawie głównej strona pozwana może wnieść pozew wzajemny, jeżeli wzajemne roszczenie pozwanego pozostaje w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia, a jego rozpoznanie należy do właściwości Sądu.
 2. Do pozwu wzajemnego stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące pozwu. Pozew wzajemny podlega rozpoznaniu przez Zespół Orzekający ustanowiony dla rozpoznania pozwu głównego.
 3. Do czasu zamknięcia rozprawy strona pozwana może podnieść zarzut potrącenia, jeżeli roszczenie pozwanego nadaje się do potrącenia z roszczeniem powoda.
 4. Na wniosek stron, zgłoszony do czasu zamknięcia rozprawy, Zespół Orzekający może zdecydować o połączeniu do wspólnego rozpoznania roszczenia zgłoszonego w innej sprawie między tymi stronami przed Sądem Arbitrażowym przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Przedsiębiorczości Sp. z o.o..

§ 30
Dopuszczenie osoby trzeciej do udziału w toczącym się postępowaniu

 1. Dopuszczenie osoby trzeciej do udziału w toczącym się postępowaniu arbitrażowym może nastąpić za zgodą stron, na podstawie postanowienia Zespołu Orzekającego.
 2. Sekretarz Sądu wzywa osobę wskazaną w postanowieniu Zespołu Orzekającego, aby w terminie oznaczonym uiściła opłatę arbitrażową w wysokości określonej w „Taryfie opłat” obowiązującej w dacie wniesienia pozwu. Nieuiszczenie opłaty arbitrażowej w ustalonym terminie skutkuje niedopuszczeniem osoby trzeciej do udziału w postępowaniu.
 3. Osobie trzeciej nie przysługuje prawo wyboru arbitra.

§ 31
Zawieszenie i umorzenie postępowania

 1. Zespół Orzekający zawiesza postępowanie na zgodny wniosek stron.
 2. Zespół Orzekający może, nie wcześniej niż po złożeniu odpowiedzi na pozew lub bezskutecznym upływie terminu zakreślonego do jego złożenia, zawiesić postępowanie:
  1. na wniosek powoda,
  2. na wniosek pozwanego ze względu na inne toczące się postępowanie, od wyniku którego zależy rozstrzygnięcie sprawy,
  3. z urzędu, jeżeli zachodzą okoliczności uniemożliwiające nadanie sprawie dalszego biegu.
 3. Zespół Orzekający postanawia o podjęciu postępowania na wniosek strony lub z urzędu po ustaniu przesłanek uzasadniających jego zawieszenie. Jednakże Zespół Orzekający może podjąć postępowanie zawieszone z przyczyny określonej w ust. 2 lit. b stosownie do okoliczności, także przed prawomocnym zakończeniem postępowania, ze względu na które zawieszenie nastąpiło.
 4. Zespół Orzekający może, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie zawieszone na wniosek stron lub strony, jeżeli:
  1. strony zgodnie o to wnoszą,
  2. żadna ze stron nie złoży wniosku o podjęcie postępowania przed upływem sześciu miesięcy od daty wydania postanowienia o zawieszeniu, ani też w tym terminie nie sprzeciwi się jego umorzeniu.
 5. Zespół Orzekający postanawia o umorzeniu postępowania jeżeli:
  1. powód cofnął pozew, chyba że pozwany zgłosił sprzeciw, a Zespół Orzekający uznał że ma on interes prawny w rozstrzygnięciu sporu,
  2. dalsze postępowanie stało się zbędne lub niemożliwe.

 

§ 32
Rozprawa

 1. Zespół Orzekający rozpoznaje sprawę na rozprawie, chyba że strony uzgodniły, że postępowanie prowadzone będzie bez wyznaczania rozprawy, albo jeżeli strony wyczerpująco przedstawiły okoliczności, które uznają za istotne dla obrony swoich praw, a Zespół Orzekający uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną do rozstrzygnięcia bez przeprowadzania rozprawy. Jednakże Zespół Orzekający rozpoznaje sprawę na rozprawie, jeżeli zażąda tego jedna ze stron, które nie uzgodniły, że postępowanie prowadzone będzie bez wyznaczania rozprawy.
 2. Rozprawa jest niejawna. Poza stronami i ich pełnomocnikami w rozprawie mogą brać udział jedynie osoby wezwane oraz, za zgodą stron i Zespołu Orzekającego, inne osoby – nie więcej niż po dwie wskazane przez każdą ze stron. Na rozprawie mogą być obecni Prezes Sądu, Wiceprezesi Sądu oraz Sekretarz Sądu i protokolant.
 3. Termin rozprawy wyznacza Przewodniczący Zespołu Orzekającego z uwzględnieniem wniosków stron, które zamierzają uczestniczyć w rozprawie osobiście. Przewodniczący Zespołu Orzekającego wydaje zarządzenia niezbędne do przygotowania rozprawy, tak aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło, jeżeli to możliwe, już na pierwszym posiedzeniu. O terminie i miejscu rozprawy zawiadamia strony Sekretarz Sądu.
 4. Rozprawą kieruje Przewodniczący Zespołu Orzekającego.
 5. Nieobecność na rozprawie strony lub jej pełnomocnika, prawidłowo powiadomionych, nie wstrzymuje postępowania.

§ 33
Dowody

 1. Zespół Orzekający rozstrzyga według własnego przekonania o wnioskach dowodowych stron. Zespół Orzekający może w szczególności przeprowadzić dowód z dokumentów, oględzin, z przesłuchania świadków, stron, z opinii biegłych, a także inne dowody, jakie uzna za niezbędne dla wyjaśnienia sprawy. Zespół Orzekający może także odbierać przyrzeczenia od świadków i wybranej strony oraz żądać od stron dostarczenia biegłemu odpowiednich informacji, przedstawienia lub udostępnienia do zbadania dokumentów lub innych przedmiotów.
 2. W braku odmiennego uzgodnienia stron, biegły, po przedstawieniu swojej opinii na piśmie, na żądanie strony, lub gdy Zespół Orzekający uzna to za konieczne, bierze udział w rozprawie w celu udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania stron i Zespołu Orzekającego.
 3. Zespół Orzekający ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Zespół Orzekający ocenia na tej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu.
 4. W razie potrzeby przeprowadzenia dowodu poza miejscem rozprawy, Zespół Orzekający może zlecić taką czynność jednemu z arbitrów. Strony i ich pełnomocnicy mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu przez arbitra wyznaczonego przez Zespół Orzekający.
 5. W razie potrzeby Zespół Orzekający może zwrócić się do właściwego sądu powszechnego o przeprowadzenie dowodu lub czynności, której sam nie może wykonać.
 6. Sąd pobiera zaliczki na czynności przeprowadzane przez Zespół Orzekający zgodnie z „Taryfą opłat” obowiązującą w dniu wniesienia pozwu.

§ 34
Protokoły

 1. Protokoły sporządza się z przebiegu rozprawy i innych czynności Zespołu Orzekającego lub czynności dokonanych przez arbitra wyznaczonego przez Zespół Orzekający zgodnie z § 33 ust. 4. Protokolanta wyznacza Sekretarz Sądu.
 2. Protokół sporządza się w języku polskim, chyba że strony postanowią inaczej. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu Orzekającego oraz protokolant.
 3. Przebieg czynności protokołowanych może zostać utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej dźwięk i/lub obraz, o czym należy przed uruchomieniem aparatury uprzedzić wszystkie osoby uczestniczące w czynności.
 4. Stronom i ich pełnomocnikom, Sąd – na ich wniosek – wydaje poświadczone odpisy protokołów i orzeczeń oraz kopie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, zgodnie z „Taryfą opłat” obowiązującą w dniu wniesienia pozwu, a także umożliwia przejrzenie akt sprawy w godzinach urzędowania. Za zgodą stron treść protokołu może być stronom przesłana w wersji elektronicznej, w formie utrwalonej. Treść protokołu wysłana w wersji elektronicznej może być podpisana przez protokolanta i potwierdzona za zgodność przez Sekretarza Sądu.
 5. Strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez stronę protokołu.

§ 35
Zamknięcie rozprawy

 1. Przewodniczący Zespołu Orzekającego zamyka rozprawę, gdy Zespół Orzekający uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną, lub uzna, że strony mogły wyczerpująco przedstawić okoliczności, które uważają za istotne dla obrony swoich praw.
 2. Przewodniczący Zespołu Orzekającego może otworzyć zamkniętą rozprawę, jeżeli przed wydaniem wyroku, Zespół Orzekający uzna to za konieczne.

Rozdział IV
Wyroki i Postanowienia

§ 36
Orzeczenia Sądu

 1. Zespół Orzekający rozstrzyga sprawę wyrokiem. Wyrok jest ostateczny i wiążący dla stron.
 2. W wypadkach określonych w Regulaminie oraz w innych sprawach nie wymagających wydania wyroku, Prezes Sądu, Prezydium Sądu oraz Zespół Orzekający wydają postanowienia. Postanowienia nie podlegają zaskarżeniu. Przepisy dotyczące wyroków stosuje się odpowiednio do postanowień kończących postępowanie.
 3. Do czasu powołania Zespołu Orzekającego jego uprawnienia przysługują Prezydium Sądu.

§ 37
Wyroki

 1. Wyrok powinien zostać wydany w ciągu 30 dni od zamknięcia rozprawy. Przewodniczący Zespołu Orzekającego może przedłużyć powyższy termin na czas oznaczony, jeśli jest to niezbędne ze względu na złożoność problemów będących przedmiotem rozstrzygnięcia lub inne okoliczności sprawy.
 2. Zespół Orzekający wydaje wyrok po przeprowadzeniu niejawnej narady obejmującej dyskusję oraz głosowanie nad wyrokiem, a w razie potrzeby, także nad zasadniczymi motywami rozstrzygnięcia. Wyrok zapada większością głosów. Jeżeli jeden z arbitrów odmawia udziału w głosowaniu, pozostali arbitrzy mogą przeprowadzić głosowanie bez jego udziału.
 3. Arbiter, który w głosowaniu nie zgodził się z większością, może zgłosić zdanie odrębne, czyniąc odpowiednią wzmiankę przy swoim podpisie na wyroku. Arbiter ten może także złożyć do akt sprawy uzasadnienie zdania odrębnego, które powinno zostać sporządzone w takim samym terminie jak uzasadnienie wyroku.
 4. Prezes Sądu może żądać od Przewodniczącego Zespołu Orzekającego wyjaśnienia przyczyn nie wydania przez Zespół Orzekający wyroku w terminie określonym w ust. 1.

 

§ 38
Treść wyroku

 1. Wyrok powinien zawierać:
  1. oznaczenie arbitrów i stron oraz datę i miejsce wydania wyroku,
  2. podstawę właściwości Sądu (powołanie zapisu na sąd polubowny),
  3. rozstrzygnięcie o wszystkich żądaniach pozwu lub zgłoszonych w toku postępowania wraz z uzasadnieniem obejmującym motywy, którymi Zespół Orzekający kierował się przy wydaniu wyroku,
  4. rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania oraz kosztów zastępstwa procesowego jednego pełnomocnika, stosownie do nakładu pracy, do maksymalnej wysokości połowy opłaty arbitrażowej w sprawie, przy czym w zakresie kosztów zastępstwa procesowego uwzględniane są zasady i stawki obowiązujące w postępowaniu przed sądami powszechnymi,
  5. na wniosek strony – rozstrzygnięcie o kosztach przejazdów i noclegów arbitrów, które obciążają tę stronę i rozliczane są z zaliczki pobranej od niej przez Sąd na wydatki arbitrażowe.

§ 39
Wyrok częściowy i wyrok wstępny

 1. Zespół Orzekający może wydać wyrok częściowy, jeżeli do rozstrzygnięcia nadaje się tylko część żądania lub niektóre żądania pozwu albo pozwu wzajemnego.
 2. Wyrokiem częściowym Zespół Orzekający może także rozstrzygnąć o całości żądania pozwu albo pozwu wzajemnego.
 3. Zespół Orzekający może wydać wyrok wstępny, uznając roszczenie za usprawiedliwione co do zasady, prowadząc dalej postępowanie (rozprawę) co do spornej wysokości żądania.
 4. Wniesienie skargi o uchylenie wyroku częściowego lub wstępnego nie hamuje dalszego postępowania w sprawie.

§ 40
Forma, podpisanie i doręczenie wyroku

 1. Wyrok sporządzany jest na piśmie i doręczany stronom postępowania po uiszczeniu wszystkich kosztów postępowania.
 2. Oryginał wyroku i wszystkie jego odpisy muszą być opatrzone podpisami wszystkich członków Zespołu Orzekającego, nie mniej jednak niż dwóch członków Zespołu Orzekającego, z zaznaczeniem przyczyny braku podpisu któregokolwiek z nich oraz podpisami Prezesa Sądu i Sekretarza Sądu, a także pieczęcią Sądu.
 3. Prezes Sądu i Sekretarz Sądu podpisując wyrok stwierdzają, że Zespół Orzekający powołany został zgodnie z Regulaminem oraz że podpisy członków Zespołu Orzekającego są autentyczne.
 4. Prezes Sądu, przed podpisaniem wyroku może, bez ingerencji w merytoryczną treść rozstrzygnięcia, przekazać wyrok Przewodniczącemu Zespołu Orzekającego w celu dokonania niezbędnych poprawek formalnych.
 5. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do postanowień sądu kończących sprawę.

§ 41
Orzeczenie w wypadku ugody

 1. Jeżeli po dokonaniu wyboru arbitra przewodniczącego strony zawrą ugodę, Zespół Orzekający:
  1. wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania,
  2. na wniosek stron nadaje ugodzie formę wyroku.
 2. Osnowa ugody zawartej przed Sądem powinna zostać wciągnięta do protokołu i stwierdzona podpisami stron.

§ 42
Sprostowanie i wykładnia wyroku

 1. Strona, w terminie dwóch tygodni od otrzymania wyroku, może zgłosić wniosek, doręczając jego odpis drugiej stronie, o:
  1. rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści wyroku (wykładnię wyroku),
  2. sprostowanie w tekście wyroku niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek.
 2. Zespół Orzekający może dokonać sprostowania wyroku także z urzędu.
 3. Wzmiankę o sprostowaniu wyroku postanowieniem Zespołu Orzekającego umieszcza się na oryginale wyroku oraz na jego odpisach. Dalsze odpisy wyroku wydaje się z uwzględnieniem sprostowania.
 4. Wykładnia wyroku, dokonana przez Zespół Orzekający w formie postanowienia, stanowi jego integralną część.

§ 43
Uzupełnienie wyroku

 1. Strona może, w terminie miesiąca od dnia otrzymania wyroku, zgłosić wniosek, doręczając jego odpis drugiej stronie, o rozstrzygnięcie o żądaniach zgłoszonych w pozwie lub w postępowaniu, o których Zespół Orzekający nie orzekł w wyroku (uzupełnienie wyroku).
 2. Jeżeli Zespół Orzekający uzna wniosek za zasadny, wydaje wyrok uzupełniający w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. § 37 ust. 1 zdanie 2 stosuje się odpowiednio.
 3. Zespół Orzekający wydaje wyrok uzupełniający także w razie podjęcia postępowania zgodnie z § 23 ust. 3, po wykonaniu czynności wskazanych przez sąd powszechny. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 44
Publikacja orzeczeń

Prezydium Sądu może wyrazić zgodę na publikację orzeczenia w całości lub w części, zapewniając anonimowość oraz poszanowanie woli i interesów stron postępowania.

 

Rozdział IV
Postępowanie przed Sądem drugiej instancji.
§ 45

 1. Od wyroku Zespołu Orzekającego I instancji (Sądu I instancji) przysługuje apelacja do Zespołu Orzekającego II instancji (Sądu II Instancji).
 2. Strona może wnieść apelację za pośrednictwem Zespołu Orzekającego I instancji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyroku.
 3. Do postępowania przed Zespołem Orzekającym II instancji stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed Sądem I instancji.

Rozdział V
Mediacja

§ 46
Wszczęcie postępowania mediacyjnego

 1. Przed wszczęciem postępowania przed sądem polubownym lub sądem powszechnym, strona sporu może zwrócić się do Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z wnioskiem o przeprowadzenie, na podstawie Regulaminu, postępowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu przedstawionego we wniosku.
 2. Wniosek o przeprowadzenie mediacji powinien zawierać: oznaczenie stron, żądanie wraz z przytoczeniem uzasadniających je okoliczności, podpis strony oraz wymienienie załączników. Jeżeli strony zawarły umowę o mediację na piśmie, do wniosku dołącza się odpis tej umowy.

§ 47
Wniesienie opłaty mediacyjnej oraz wezwanie drugiej strony

 1. Sekretarz Sądu wzywa wnioskodawcę, aby w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż trzy tygodnie, uiścił opłatę rejestracyjną oraz połowę opłaty mediacyjnej w wysokości określonej w „Taryfie opłat” obowiązującej w dniu złożenia wniosku, a jeżeli wniosek nie odpowiada wymaganiom określonym w § 46 ust. 2 – uzupełniła jego braki.
 2. Po uiszczeniu opłat przez wnioskodawcę, Sekretarz Sądu doręcza drugiej stronie wniosek i wzywa ją do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w postępowaniu mediacyjnym oraz do uiszczenia połowy opłaty mediacyjnej, w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż trzy tygodnie.
 3. Jeżeli druga strona nie wyraziła zgody na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, zwraca się wnioskodawcy wpłaconą przez niego opłatę mediacyjną.

§ 48
Mediator

 1. Po wyrażeniu przez drugą stronę sporu zgody na postępowanie mediacyjne i po wpłaceniu przez nią połowy opłaty mediacyjnej, Sekretarz Sądu wzywa strony do powołania mediatora, w terminie nie dłuższym niż trzy tygodnie, przesyłając im jednocześnie Listę Mediatorów.
 2. W braku powołania mediatora przez strony, mediatora wyznacza Prezes Sądu spośród osób wpisanych na Listę Mediatorów.
 3. Dotyczące arbitrów przepisy, w szczególności: § 20, § 21, § 22 ust. 1-5, stosuje się odpowiednio do mediatora, z tym że uprawnienia Zespołu Orzekającego przysługują mediatorowi.

§ 49
Postępowanie mediacyjne

 1. Po otrzymaniu od stron akt dotyczących sporu, mediator organizuje spotkanie mediacyjne, wysłuchuje strony i przedstawia stronom propozycje polubownego uregulowania sporu.
 2. Przed spotkaniem mediacyjnym lub w trakcie jego trwania, mediator może porozumiewać się ze stronami wspólnie, lub z każdą z osobna, nakłaniając je do zawarcia ugody.
 3. Mediator powinien dołożyć starań, aby postępowanie mediacyjne zakończyło się na pierwszym spotkaniu, chyba że strony i mediator postanowią inaczej.
 4. Żadne oświadczenia, wyjaśnienia i wnioski stron, złożone w trakcie postępowania mediacyjnego w związku z możliwością ugodowego zakończenia sporu, nie mogą być brane pod uwagę w postępowaniu arbitrażowym, ani sądowym, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 50
Zakończenie postępowania mediacyjnego

 1. Jeżeli strony wyrażą zgodę na zawarcie ugody, mediator sporządza protokół, zawierający warunki i osnowę ugody. Postępowanie mediacyjne kończy się podpisaniem protokołu przez strony i mediatora.
 2. Jeżeli mediacja nie doprowadzi do zawarcia przez strony ugody, postępowanie mediacyjne zostaje zakończone złożeniem przez mediatora do akt sprawy oświadczenia na piśmie stwierdzającego, że do ugody nie doszło.

§ 51
Nadanie ugodzie formy wyroku

 1. Na zgodny wniosek stron o nadanie ugodzie zawartej w postępowaniu mediacyjnym formy wyroku, Prezes Sądu wyznacza mediatora arbitrem uprawnionym do wydania wyroku.
 2. Sekretarz Sądu wzywa strony, aby w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż trzy tygodnie, uiściły opłatę arbitrażową należną z tytułu rozstrzygnięcia sporu przez Sąd, z uwzględnieniem dokonanych opłat mediacyjnych. Wysokość opłaty arbitrażowej określona jest w „Taryfie opłat” obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
 3. Do wyroku wydanego w wyniku postępowania mediacyjnego, stosuje się odpowiednio przepisy § 36-40 oraz § 42-44 Regulaminu.

 

 

Pobierz jako PDFpdf