Pobierz jako PDFpdf

 

T A R Y F A   O P Ł A T

Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o.

 

§ 1 Przepisy ogólne

 

 1. Sąd Arbitrażowy przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. (dalej „Sąd Arbitrażowy” lub „Sąd”) pobiera następujące opłaty:
  1. opłatę arbitrażową,
  2. opłatę mediacyjną,
  3. opłatę za wydanie uwierzytelnionego odpisu wyroku lub innego dokumentu,
  4. opłatę za dokonanie nominacji zastępczej,
  5. zaliczkę na wydatki arbitrażowe,
  6. opłatę za stenogram oraz sporządzenie na tej podstawie pisemnego protokołu.
 2. Do opłat dolicza się podatek VAT według obowiązującej stawki.
 3. Jeśli opłata lub zaliczka pobierana jest w walucie obcej, strona wnosi w tej walucie kwotę stanowiącą równowartość opłaty lub zaliczki wyrażonej w złotych polskich według kursu kupna waluty obcej do waluty polskiej, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie opłaty lub zaliczki.
 4. Należne opłaty oraz zaliczki na pokrycie wydatków wpłacane są na wskazany przez Sąd Arbitrażowy rachunek bankowy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o.
 5. Sąd Arbitrażowy nie rozpoznaje wniosku, ani nie podejmuje żadnych czynności, jeśli we właściwym terminie nie zostanie uiszczona należyta opłata lub zaliczka na pokrycie wydatków.
 6. Pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej opłacie. Jednakże jeśli przedmiotem sprawy są roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju lub oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej (współuczestnictwo formalne), każdy współuczestnik uiszcza opłatę oddzielnie, stosownie do swojego roszczenia lub zobowiązania.

 

§ 2 Opłata arbitrażowa

 

 1. Opłata arbitrażowa wynosi 3 % wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 10 000,00 zł i nie więcej niż 80 000,00 zł).
 2. W razie gdy strona zaniżyła wartość przedmiotu sporu, Zespół Orzekający może skorygować tę wartość. W razie gdy ustalenie obiektywnej wartości przedmiotu sporu jest niemożliwe, pobierana jest opłata według najniższej stawki. Zespół Orzekający może wówczas przyjąć wyższą wartość przedmiotu sporu mając na uwadze charakter i okoliczności sprawy oraz stosownie do nakładu pracy.
 3. Opłatę arbitrażową wnosi się w pełnej wysokości od:
  1. pozwu (również pozwu wzajemnego),
  2. zarzutu przedawnienia,
  3. interwencji ubocznej,
  4. apelacji.
 4. Dla celów ustalenia opłaty arbitrażowej objęcie jednym pozwem lub pozwem wzajemnym roszczeń przeciwko więcej niż jednemu pozwanemu (pozwanemu wzajemnemu) uważa się za wniesienie odrębnych pozwów (pozwów wzajemnych).
 5. Od wniosku o zawiadomienie osoby trzeciej o toczącym się postępowaniu pobiera się od wnioskodawcy opłatę w wysokości 10% opłaty arbitrażowej jak dla pozwu, w odniesieniu do każdej osoby trzeciej wymienionej we wniosku.
 6. W razie przystąpienia osoby trzeciej do postępowania pobiera się od niej 30% opłaty arbitrażowej jak dla pozwu.
 7. W wypadku ponownego rozpoznania sprawy, po uchyleniu wyroku Sądu Arbitrażowego przez sąd powszechny w tej samej sprawie, pobiera się 60% opłaty arbitrażowej.

 

§ 3 Opłata mediacyjna

 

 1. Opłata mediacyjna wynosi 1/4 opłaty arbitrażowej.
 2. W postępowaniu mediacyjnym opłatę mediacyjną strony uiszczają po połowie.
 3. Rozliczenie pobranych przez Sąd Arbitrażowy opłat i zaliczek następuje według obowiązujących zasad rachunkowości i księgowości.
 4. Jeżeli strony, które nie zawarły ugody w postępowaniu mediacyjnym, wyraziły na piśmie zgodę na rozpoznanie sprawy w postępowaniu arbitrażowym, strona powodowa wnosi należną opłatę arbitrażową w wysokości pomniejszonej o uiszczoną przez strony opłatę mediacyjną. Przepis ten stosuje się odpowiednio, jeśli zgodnie z treścią klauzuli arbitrażowej (zapisu na sąd polubowny), postępowanie mediacyjne poprzedza postępowanie arbitrażowe.
 5. W razie nadania przez Sąd ugodzie zawartej w postępowaniu mediacyjnym formy wyroku, pobierana jest 1/3 opłaty arbitrażowej, z zaliczeniem dokonanych opłat mediacyjnych. Należną opłatę arbitrażową strony uiszczają po połowie.
 6. Opłaty mediacyjnej nie pobiera się, jeśli Sąd, na wniosek lub za zgodą stron postępowania arbitrażowego postanowi o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu mediacyjnym.

 

§ 4 Inne opłaty

 

 1. Sąd Arbitrażowy pobiera opłatę za wydanie uwierzytelnionego wyroku lub innego dokumentu postępowania w wysokości 1 zł od strony.
 2. Sąd Arbitrażowy pobiera opłatę za dokonanie – na żądanie strony/stron – stenogramu z posiedzenia, w wysokości 12 zł za stronę.
 3. Sąd Arbitrażowy pobiera opłatę za dokonanie nominacji zastępczej w wysokości 100 zł od jednej nominacji.

 

§ 5 Zaliczki na wydatki

 

 1. Strona, która wnosiła o podjęcie w postępowaniu czynności połączonej z wydatkami, obowiązana jest złożyć zaliczkę na ich pokrycie. W razie podjęcia czynności przez Sąd Arbitrażowy z urzędu, postanawia on jednocześnie o tym, która ze stron zobowiązana jest do uiszczenia zaliczki na wydatki związane z podejmowaną czynnością.
 2. Koszty przeprowadzenia czynności w postępowaniu stanowią w szczególności:
  1. koszty podróży i noclegu arbitrów,
  2. koszty podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów strony wezwanej przez sąd do osobistego stawiennictwa,
  3. koszty podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków,
  4. wydatki związane z doręczaniem pism i zawiadomień pisemnych w postępowaniu w drodze innej niż przez pocztę,
  5. wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych i tłumaczy,
  6. koszty rejestracji przebiegu rozprawy lub jej części za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, jak również koszty stenogramu oraz sporządzenia na tych podstawach pisemnego protokołu rozprawy, jeżeli nastąpiło to na żądanie strony/stron,
  7. koszty przeprowadzenia innych dowodów w sprawie.
 3. Nie obciążają stron postępowania wydatki związane z:
  1. funkcjonowaniem administracji Sądu,
  2. doręczaniem pism i zawiadomień pisemnych w postępowaniu przez pocztę,
  3. użyciem przez Sąd środków komunikacji elektronicznej lub innych środków porozumiewania się na odległość,
  4. komunikowaniem się arbitrów,
  5. zwrotem i rozliczeniem pobranych opłat i zaliczek.

 

§ 6 Zwrot opłaty

 

Sąd zwraca połowę opłaty arbitrażowej jeżeli:

  1. strona cofnęła powództwo przed dokonaniem wyboru arbitra przewodniczącego,
  2. nastąpiło pełne uznanie powództwa przed dokonaniem wyboru arbitra przewodniczącego,
  3. strony zawarły ugodę nie później niż przed pierwszą rozprawą,
  4. Zespół Orzekający stwierdzi brak właściwości Sądu, jeżeli zarzut braku właściwości został podniesiony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, nie później jednak niż przed pierwszą rozprawą,
  5. strony zawarły ugodę w postępowaniu mediacyjnym wszczętym w trakcie postępowania arbitrażowego (w takim wypadku nie stosuje się § 1 ust. 10).

 

§ 7 Przepisy końcowe

 

Niniejsza Taryfa Opłat wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 roku.

 

Pobierz jako PDFpdf