Pobierz jako PDFpdf

 

S T A T U T

Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

 

 

§ 1

Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu

 

 1. Sąd Arbitrażowy przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Przedsiębiorczości Sp. z o.o., zwany dalej „Sądem”, jest stałym sądem polubownym, samodzielną, wyodrębnioną jednostką organizacyjną działającą przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Przedsiębiorczości Sp. z o.o., zwaną dalej Spółką, powołanym do rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy stronami w związku z określonymi umownymi lub pozaumownymi stosunkami prawnymi, poddanymi rozstrzygnięciu w ważnej umowie o arbitraż.
 2. Siedzibą Sądu jest Warszawa.
 3. Sąd używa pieczęci okrągłej ze swoją nazwą i oznaczeniem siedziby.
 4. W strukturze organizacyjnej Sądu działa Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Przedsiębiorczości Sp. z o.o., zwane dalej „Centrum Mediacji”.

 

§ 2

Organy Sądu

Organami Sądu są:

a)      Prezes Sądu,

b)      Prezes Centrum Mediacji,

c)      Sekretarz Sądu i Centrum Mediacji zwany dalej Sekretarzem,

d)      Prezydium Sądu.

 

§ 3

Prezes Sądu

 1. Prezes Sądu kieruje Sądem i reprezentuje Sąd na zewnątrz.
 2. Prezesa Sądu powołuje Zgromadzenie Wspólników Spółki na wniosek Zarządu Spółki.
 3. Kadencja Prezesa Sądu trwa 3 lata od dnia jego powołania z zastrzeżeniem, iż  kadencja pierwszego Prezesa Sądu, trwa 2 lata od dnia jego powołania.
 4. Zarząd Spółki stwierdza wygaśnięcie mandatu Prezesa Sądu w trakcie kadencji w wypadku:

a) śmierci,

b) zrzeczenia się funkcji,

c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu.

 1. Zgromadzenie Wspólników Spółki, na wniosek zarządu Spółki, odwołuje Prezesa Sądu w trakcie kadencji w wypadku:

a) stwierdzenia orzeczeniem lekarza sądowego trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków,

b) podjęcia jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej względem działalności Sądu,

c) stwierdzenia, że Prezes Sądu, z jakiejkolwiek przyczyny, nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania swych obowiązków.

Odwołanie Prezesa Sądu następuje z chwilą podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.

 1. Do zakresu działania Prezesa Sądu należy:

a) nominacja zastępcza arbitrów, a także rozstrzyganie o ich wyłączeniu – w zakresie określonym w Regulaminie Sądu oraz wykonywanie innych obowiązków i uprawnień zastrzeżonych dla Prezesa Sądu w tym Regulaminie; w razie niemożności podpisania wyroku lub dokonania przez Prezesa Sądu innej czynności przewidzianej w Regulaminie, czynności tych dokonuje Prezydium Sądu,

b) nadzór merytoryczny nad działalnością Sekretarza i pracowników Sądu,

c) opracowanie i przedstawianie Prezydium Sądu, nie rzadziej niż raz na kwartał, bieżącej informacji o działalności Sądu i Prezesa Sądu oraz rocznego, pisemnego sprawozdania z działalności Sądu i Prezesa Sądu,

d) opracowanie i przedstawianie, na wniosek Prezydium Sądu, na najbliższym jego posiedzeniu, szczegółowych informacji dotyczących określonych dziedzin działalności Sądu i Prezesa Sądu,

e) przyjmowanie i kontrola pod względem formalnym oraz przedstawianie do rozpatrzenia Prezydium Sądu wraz z opinią Prezesa Sądu, w terminie określonym przez Prezydium Sądu, indywidualnych wniosków o wpis, o których mowa w § 7 ust. 4,

f) opracowywanie projektu Regulaminu Sądu lub jego zmiany oraz przedkładanie tego projektu Prezydium Sądu,

g) promocja działalności Sądu w kraju i za granicą,

h) inne sprawy zastrzeżone do właściwości Prezesa Sądu w tym Statucie.

 

§ 4

Prezes Centrum Mediacji

 1. Prezes Centrum Mediacji kieruje pracami Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
 2. Prezesa Centrum Mediacji powołuje Zgromadzenie Wspólników Spółki na wniosek Zarządu Spółki po zasięgnięciu opinii Prezesa Sądu na okres 3-letniej kadencji liczonej od dnia powołania.
 3. Przepisy § 3 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio do odwołania Prezesa Centrum Mediacji.
 4. Do zakresu działania Prezesa Centrum Mediacji należy:

a) wykonywanie w postępowaniach mediacyjnych uprawnień oraz czynności zastrzeżonych w Regulaminie Sądu dla Prezesa Sądu,

b) promocja mediacji w kraju i za granicą,

c) opracowanie i przedstawianie Prezydium Sądu, nie rzadziej niż raz na kwartał, bieżącej informacji o działalności Centrum Mediacji i Prezesa Centrum Mediacji oraz rocznego, pisemnego sprawozdania z działalności Centrum Mediacji i Prezesa Centrum Mediacji,

d) wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym Statucie orazpowierzonych przez Prezydium Sądu oraz Prezesa Sądu.

 1. Do czasu powołania Prezesa Centrum Mediacji, czynności te dokonuje Prezes Sądu.

 

§ 5

Sekretarz

 1. Sekretarz  jest organem wykonawczym podlegającym Prezesowi Sądu w zakresie merytorycznej działalności Sądu i w sprawach powierzonych mu przez Prezesa Sądu w pozostałym zakresie.
 2. Sekretarza powołuje Zgromadzenie Wspólników Spółki na wniosek Zarządu Spółkipo zasięgnięciu opinii Prezesa Sądu.
 1. Przepisy § 3 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio do odwołania Sekretarza.
 2. Do zakresu działania Sekretarza należy:

a)  wykonywanie czynności zastrzeżonych w Statucie i Regulaminie Sądu,

b) wykonywanie postanowień Prezesa Sądu określonych w Statucie i Regulaminie Sądu,

c) udzielanie wyjaśnień ustnych i pisemnych dotyczących funkcjonowania Sądu i zasad wynikających z Regulaminu,

d) opracowanie i przedstawianie Prezydium Sądu, nie rzadziej niż raz na kwartał, bieżącej informacji o działalności Sekretariatu Sądu oraz rocznego, pisemnego sprawozdania z działalności Sekretariatu Sądu,

e) sporządzanie sprawozdań i informacji statystycznych z działalności Sądu,

f) sprawowanie kontroli nad majątkiem powierzonym Sądowi przez Spółkę,

g) utrzymywanie dyscypliny pracy w Sądzie i bezpośredni nadzór nad pracownikami Sądu.

 1. Zastępca Sekretarza, w razie jego powołania, podejmuje czynności za Sekretarza  Sądu w granicach udzielonego mu pisemnego upoważnienia.

 

§ 6

Prezydium Sądu

 

 1. Prezydium Sądu jest organem stanowiącym oraz opiniodawczym Sądu. Prezydium Sądu działa na podstawie Statutu i Regulaminu Sądu.
 2. W skład Prezydium Sądu wchodzi od 3 do 7 osób.
 3. Przewodniczącego oraz pozostałych członków Prezydium Sądu powołuje Zgromadzenie Wspólników Spółki  na wniosek zarządu Spółki  na okres 3 letniej wspólnej kadencji. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania Prezydium Sądu.
 4. Prezydium Sądu może na wniosek Przewodniczącego Prezydium Sądu powołać do dwóch jego zastępców.
 5. W razie wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Sądu przed upływem kadencji Zgromadzenie Wspólników Spółki dokonuje wyboru nowego członka Prezydium Sądu na okres do zakończenia bieżącej kadencji Prezydium Sądu.
 6. Zarząd Spółki stwierdza wygaśnięcie mandatu członka Prezydium Sądu w trakcie kadencji w wypadku:

a) śmierci,

b) zrzeczenia się funkcji,

c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu.

 1. Zgromadzenie Wspólników Spółki może na wniosek Zarządu Spółki odwołać członka Prezydium Sądu w trakcie kadencji w wypadku:

a) stwierdzenia orzeczeniem lekarza sądowego trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków,

b) podjęcia działalności będącej konkurencyjną względem działalności w ramach Sądu,

c) stwierdzenia przez Zarząd Spółki, że członek Prezydium z jakiejkolwiek przyczyny nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania swych obowiązków.

Odwołanie skutkuje wygaśnięciem mandatu członka Prezydium z chwilą podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały w sprawie odwołania.

 1. Do zakresu działania Prezydium Sądu należy:

a) uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu Sądu na wniosek Prezesa Sądu,

b) uchwalanie wytycznych do kierunków funkcjonowania Sądu,

c) rozpatrywanie informacji i sprawozdań Prezesa Sądu, Prezesa Centrum Mediacji oraz Sekretarza, o których mowa w § 3 ust. 6 lit. c i d, § 4 ust. 4 lit. c oraz w § 5 ust. 2 lit. d i e, a w razie potrzeby, formułowanie stosownych ocen, wniosków i zaleceń skierowanych do właściwych organów Sądu,

d) nominacja zastępcza arbitrów w zakresie zastrzeżonym w Regulaminie Sądu do kompetencji Prezydium Sądu,

e) wyłączanie arbitra od orzekania w sprawie w zakresie zastrzeżonym w Regulaminie Sądu do kompetencji Prezydium Sądu,

f) dokonywanie, po zasięgnięciu opinii Prezesa Sądu, wpisów arbitrów i mediatorów na listy, o których mowa w § 7 ust. 3, jak również, na wniosek Prezesa Sądu lub Przewodniczącego Prezydium Sądu, wykreślanie arbitrów i mediatorów z tych list,

g) podejmowanie decyzji o opublikowaniu orzeczeń Sądu, które dotyczyły istotnych zagadnień prawnych,

h) rozpatrywanie, na wniosek Przewodniczącego Prezydium Sądu lub Prezesa Sądu innych spraw związanych z działalnością Sądu, w tym dotyczących wykonywania obowiązków przez arbitrów i mediatorów oraz przestrzegania przez nich zasad etyki.

 1. Decyzje Prezydium Sądu zapadają w formie uchwał podejmowanych bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Prezydium Sądu. W wypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego.
 2. Prezydium może podejmować uchwały w trybie obiegowym, tj. w drodze uzgodnienia stanowisk jej członków korespondencyjnie lub za pomocą innych środków bezpośredniego komunikowania się na odległość z wyłączeniem spraw o których mowa w ust. 8 lit. b, c i h.
 3. Przewodniczący Prezydium Sądu kieruje pracami Prezydium, reprezentuje je na zewnątrz oraz wykonuje inne czynności określone w Statucie i Regulaminie Sądu. Zastępcy Przewodniczącego Prezydium Sądu, o ile zostali powołani, wykonują w granicach udzielonych im pisemnych upoważnień czynności za Przewodniczącego Prezydium.
 4. Prezydium Sądu odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. Posiedzenia Prezydium Sądu zwołuje jego Przewodniczący z własnej inicjatywy. Prezes Sądu lub co najmniej dwóch członków Prezydium mogą żądać zwołania posiedzenia podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie tygodnia od dnia otrzymania wniosku wyznaczając termin posiedzenia nie późniejszy niż 1 miesiąc od otrzymania wniosku o zwołanie posiedzenia Prezydium Sądu. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia zgodnie z zasadami określonymi powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności w zakresie zwoływania posiedzeń wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

 

§ 7

Arbitrzy i mediatorzy

 

 1. Arbitrem i mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych oraz posiadająca kwalifikacje przydatne do pełnienia funkcji arbitra lub mediatora.
 2. Arbiter i mediator jest bezstronny i niezależny, pełni funkcję wedle swojej najlepszej wiedzy i umiejętności.
 3. Sąd prowadzi:

a) Listę Arbitrów Rekomendowanych przez Sąd Arbitrażowy przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Przedsiębiorczości Sp. z o.o., w skład której wchodzą Lista Arbitrów Prawników i Lista Arbitrów Branżowych,

b) Listę Mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

 1. Osoby ubiegające się o wpis na listy, o których mowa w ust. 3, składają do Prezesa Sądu wnioski wraz z kwestionariuszem arbitra/mediatora według wzoru określonego przez Prezesa Sądu.

 

§ 8

Zakaz podejmowania działań sprzecznych z interesami Sądu

 

 1. Prezes Sądu, Prezes Centrum Mediacji, członkowie Prezydium Sądu, Sekretarz, Zastępca Sekretarza oraz pracownicy Sądu nie mogą bez zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki uczestniczyć w działalności innego stałego ogólnego sądu arbitrażowego w Polsce jako członkowie władz lub pracownicy tego sądu, a także promować jego działalności.
 1. Członkowie władz oraz pracownicy innego stałego ogólnego sądu arbitrażowego w Polsce mogą zostać wpisani na listę arbitrów i mediatorów Sądu jedynie za zgodą Prezydium Sądu, wyrażoną po uprzednim zaopiniowaniu przez Prezesa Sądu.
 2. Prezes Sądu. Prezes Centrum Mediacji oraz członkowie Prezydium Sądu nie mogą pełnić funkcji arbitra i mediatora z nominacji zastępczej, jak również występować przed Sądem jako pełnomocnik strony postępowania.
 3. Sekretarz, Zastępca Sekretarza oraz pracownicy Sądu nie mogą pełnić funkcji arbitra i mediatora, jak również występować przed Sądem jako pełnomocnik strony postępowania.
 4. W razie objęcia przez arbitra lub mediatora wpisanego na listę arbitrów i mediatorów Sądu funkcji we władzach innego stałego ogólnego sądu arbitrażowego w Polsce lub zatrudnienia w takim sądzie, wykreślenie z listy arbitrów i mediatorów następuje jeżeli Prezydium Sądu odmówi wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, albo jeżeli arbiter lub mediator nie wystąpią o jej udzielenie.

 

§ 9

Przepisy przejściowe i końcowe

 1. Statut wchodzi w życie z dniem            r.
 2. Do czasu powołania Prezydium Sądu, uprawnienia i obowiązki Prezydium określone w Statucie lub Regulaminie Sądu wykonuje Prezes Sądu.

 

Pobierz jako PDFpdf